verkiezingsprogramma 2014-2018


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018
 

Inleiding

De lokale politieke partij Beijerlands Initiatief (BINT) is eind 1997 opgericht door een grote groep verontruste inwoners van Oud-Beijerland. Meteen na de allereerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oud-Beijerland (in 1998) veroverde BINT een aantal zetels in de gemeenteraad en nam sindsdien deel aan de coalitie. BINT heeft daarmee bewezen een betrouwbare partner te zijn die opkomt voor de belangen van de inwoners van Oud-Beijerland.

BINT is niet gebonden aan enige landelijke partij en hoeft zich daarom ook niet te houden aan landelijke dogma’s.
BINT is een open, toegankelijke partij die luistert naar de Oud-Beijerlanders en graag samenwerkt met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties.
BINT is voor openheid. Gemeenteraadsvergaderingen dienen zoveel mogelijk openbaar te zijn. BINT heeft er oog voor dat ook beantwoording van schriftelijk gestelde vragen door gemeenteraadsleden aan de wethouders voor inwoners zichtbaar zijn.
BINT maakt zich sterk om de negatieve gevolgen van het decentralisatie-beleid van de landelijke overheid voor de inwoners van Oud-Beijerland zo goed mogelijk op te vangen
.

Gemeentelijke herindeling (of niet?)

Een herindeling willen we gevoelsmatig niet. Toch kiest BINT voor het vormen van één gemeente Hoeksche Waard. Met alle door de rijksoverheid voorgenomen taakverschuivingen (jeugdzorg, AWBZ en WMO, participatiewet) die trouwens naar onze mening slechts bezuinigingen zijn zal blijken dat ook het huidige Oud-Beijerland uiteindelijk onvoldoende mogelijkheden zal hebben alles naar behoren uit te voeren voor diegenen, die dat nodig hebben.
Helaas werkt de huidige samenwerking alleen maar goed bij uitvoerende taken zoals de RAD (vuilverwerking) en de SVHW (belastingheffing). Zodra het op het maken van beleidskeuzes aankomt, ontsta
at er een ‘spel’ van ‘trekken en duwen’. Ook blijkt elke keer weer verwarring te ontstaan over welke gemeente de voordelen heeft en welke de nadelen. In onze ogen is dat schijn. De overeenkomsten tussen bewoners van de gemeenten in de Hoeksche Waard zijn groter dan de verschillen.
De vorming van één gemeente moet goed worden voorbereid: We moeten leren van andere heringedeelde gemeenten zodat we geen fouten maken die te voorkomen zouden zijn geweest. Ook moeten we ons realiseren dat een herindeling niet alleen maar voordelen heeft. BINT beschouwt het
als zijn taak erop toe te zien dat (gevoelde) nadelen op z’n minst van een aanvaardbaar niveau zullen zijn.
Eén gemeente Hoeksche Waard mag echter niet duurder zijn voor de bewoners dan het in stand houden van de bestaande gemeenten. Goedkoper zal het echter niet worden.

De Oude Tol

Eén van de allereerste speerpunten van BINT, bij het plaatsnemen in de gemeenteraad in 1998, was het ontwikkelen van De Oude Tol tot volwaardig recreatiegebied. Het in 1999 geopende peuterbad aan het Spui was de eerste stap in de goede richting en sindsdien is het gebied verder ontwikkeld met ondermeer een sportveldje, speeltoestellen en horeca en weten velen de weg naar De Oude Tol te vinden. Vooral bij mooi weer is het er goed toeven.

Gezien de wens van veel inwoners voor uitbreiding van dagrecreatie dicht bij huis, zet BINT zich in voor verdere ontwikkeling van De Oude Tol. Dit houdt in:
- meer recreatieve voorzieningen, zoals speeltoestellen en recreatiemogelijkheden met private partijen te ontwikkelen
- behoud en mogelijk uitbreiding van zwemgelegenheid in het Spui, zo nodig met toezicht
- bekijken of De Kleiput op een veilige manier bij de dagrecreatie betrokken kan worden
- het ontwikkelen van een natuurspeeltuin.

BINT is van mening dat de waarschuwingsborden en de boeienlijn in het Spui voldoende duidelijk maken dat zwemmen in het Spui buiten de boeienlijn en in het peuterbadje ieders eigen verantwoordelijkheid is.

Hondenbelasting

Weinig maatregelen leiden tot zoveel discussie als de hondenbelasting. De tijd van hondenkarren is al lang voorbij maar nog altijd kennen we de hondenbelasting. Nu zou daar niets mis mee zijn als deze belasting ook daadwerkelijk zou worden gebruikt om overlast door honden te verminderen. Helaas zien we dat hondenbezitters eigenlijk een extra ozb-heffing krijgen opgelegd. Het is BINT een doorn in het oog dat hondenbezitters als melkkoe voor de gemeenschap worden gebruikt. Immers, niet alleen honden geven overlast.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft geoordeeld dat de heffing in zijn huidige vorm niet deugt. De Hoge Raad heeft deze uitspraak daarna gecorrigeerd en bepaalt dat een gemeente wel hondenbelasting mag heffen, omdat er ook diensten tegenover staan. Wat BINT betreft moeten die diensten niet uitsluitend bestaan uit het schrijven van bekeuringen voor lospoepende honden daar waar het niet mag, maar ook uit faciliteiten als speciale hondenpoep-afvalbakken, de hondenpoepzuiger en voldoende uitrengebieden. BINT kiest ervoor de hondenbezitters op een meer rechtvaardige manier te belasten waarbij het bedrag in verhouding staat tot de diensten.

De inkomsten van de hondenbelasting moeten worden ingezet voor beleid op dit terrein zoals inrichten van voldoende voorzieningen (uitlaatveldjes, hondenlooproute vuilnisbakken, poepzakjes), handhaving en onderhoud. Zo is het volgens ons beter de hondenpoepzuiger terug te laten keren en te betalen uit de hondenbelasting. Die ruimt niet alleen hondenpoep, maar ook ander afval op.

Verkeer en parkeren

BINT blijft voorstander van het spreiden van verkeer. Afsluitingen of ‘knippen’ in wegen zorgen voor meer druk op andere wegen.

 • ?  Ontsluiting Poortwijk
  De wijk Poortwijk kan via twee kanten worden in- en uitgegaan. Dit geeft veel druk op die wegen en kan bij calamiteiten problemen opleveren. BINT wil een derde ontsluiting voor Poortwijk. Deze is al in de planning van Poortwijk 3 opgenomen. BINT wil die ontsluiting versneld aanleggen. Het gaat hier om een brug over de Boezem met daarna een weg die aansluit op de Rembrandtrotonde.
  In het bestemmingsplan Poortwijk 3 is (optioneel) een brug opgenomen voor calamiteitenverkeer en openbaar vervoer. BINT wil deze brug ook voor fietsverkeer bestemmen en zo mogelijk ook voor autoverkeer.

 • ?  A4 zuid
  BINT is nog steeds geen voorstander van het aanleggen van de A4-zuid. Het is echter een illusie, in tegenstelling tot wat sommigen u willen doen geloven, dat de gemeente Oud- Beijerland veel invloed kan uitoefenen bij de landelijke overheid op een eventuele aanleg van de A4-Zuid. Daar moet Oud-Beijerland rekening mee houden. Hierbij zullen de Hoeksche Waardse gemeenten (en wellicht het aangrenzende Spijkenisse dat Nissewaard wordt en Albrandswaard) gezamenlijk moeten optrekken waarbij het eerder ingenomen standpunt van de Oud-Beijerlandse Raad “Niet horen, niet ruiken en niet zien” nog steeds als randvoorwaarde van een eventuele aanleg overeind staat. Nu het erop lijkt dat de A4 niet eerder aangelegd zal worden dan in 2030, vindt BINT dat weer volop moeten worden ingezet op een verbeterde aansluiting op de A29. Maar de kansen van realisatie mogen niet te hoog worden ingeschat, omdat Rijkswaterstaat zo weinig mogelijk aansluitingen op de A29 wil.

 • ?  Parkeren
  Bij elke gemeenteraadsverkiezing komt het parkeerbeleid in diverse
  verkiezingsprogramma’s aan bod. Dat is dit keer niet anders. Wij zijn voorstander van het zoveel mogelijk beperken van betaald parkeren en parkeerzones, omdat daarmee het parkeerprobleem niet wordt opgelost maar verschoven. Wij zijn ons bewust van het feit, dat het zinloos is voor de maximale parkeervraag op enig moment een oplossing te bieden. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. We moeten ervoor zorgen dat een balans gevonden wordt tussen veilig en rustig kunnen winkelen en verkeer en genoeg veilige ruimte zijn voor het

 

langzame verkeer.
Ook moet voldoende ruimte worden gemaakt voor mensen die kort willen parkeren. Dat kan ondermeer door het betaald parkeren pas in te laten gaan omstreeks 10.00 uur. Het parkeerbeleid is nu eenmaal voor veel mensen onvoldoende of zelfs slecht. Het is echter niet mogelijk het iedereen naar de zin te maken. Winkeliers willen met het parkeerbeleid een ander doel bereiken dan de mensen die komen winkelen.
Heel graag willen we dat iedereen weer gratis kan parkeren in het centrum maar ook dat lost het probleem niet op. Dan worden bewoners van het centrum teveel benadeeld.

Onze zorg voor de ouderen

De landelijke overheid heeft als speerpunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen en dat de uitvoering van veel van de zorgtaken bij de gemeenten komen te liggen. Al deze ontwikkelingen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk hoe de invoering gaat lopen en welke middelen ze krijgen van het Rijk voor de taken die aan de gemeenten worden opgedragen.

Oud-Beijerland is al begonnen met de invoering van deze zorgtaken en BINT steekt in op het verbeteren van een aantal praktische punten die voor hulpvragers van belang zijn.

BINT vindt dat van ‘keukentafelgesprekken’ altijd een verslag moet worden gemaakt, waarvan de cliënt een kopie krijgt. BINT vindt ook dat er zoveel mogelijk een verzorger of familielid bij die gesprekken aanwezig moet zijn omdat zij de cliënt doorgaans beter kennen en weten waaraan behoefte is. Deze aspecten horen ook onderdeel te zijn van de evaluatie van de WMO-invoering en horen gebruikt te worden als ‘prestatie indicator’.

Bij het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, wordt er niet altijd bij stilgestaan dat bepaalde zaken fysiek een probleem worden. Denk aan zoiets praktisch als het aan de weg zetten van afvalcontainers en het verwijderen van bladafval of sneeuw van het stoepje. Een soort buurtconciërge kan de mensen daarbij helpen. BINT wil de haalbaarheid hiervan uitzoeken en kijken of dit kan aansluiten bij initiatieven als de buurtsportcoach waarvoor overheidsgelden beschikbaar zijn.

Daarnaast blijft BINT zich inzetten voor het instandhouden van dagopvang voor ouderen.

WMO-gelden zijn niet geoormerkt. Dat brengt het risico met zich mee dat deze gelden voor andere doelen worden ingezet. BINT is van mening dat WMO-gelden voor WMO moeten worden ingezet en dat er geen terugstortingen mogen plaatsvinden naar de algemene middelen.

De WMO heeft talrijke raakvlakken met andere gemeentelijke beleidsterreinen. BINT vindt daarom dat de wethouder die verantwoordelijk is voor de WMO ook de coördinerende verantwoordelijkheid hoort te hebben naar de collega-wethouders voor WMO gerelateerde uitvoeringsactiviteiten. Dit zou moeten resulteren in effectiever werken en betere afstemming op de behoeften van de doelgroepen. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van winkels voor minder validen of t.a.v. parkeerplaatsen met slagbomen. Nu moeten deze mensen betalen voor gebruik van het parkeerterrein terwijl ze ook al voor hun invalidenparkeerkaart hebben betaald.

BINT is voorstander van een onafhankelijke ouderenadviseur. Momenteel is deze adviseur in dienst van de gemeente. Ook bij contra-expertise dient onafhankelijkheid gewaarborgd te zijn. De onafhankelijke ouderenadviseur zou tevens de verantwoordelijkheid kunnen hebben voor het uitvoeren van het voorgeschreven tevredenheidsonderzoek onder WMO-gebruikers.

Vraagafhankelijk vervoer wordt nu uitgevoerd via SSO. Het nadeel hiervan is dat men afhankelijk is van vrijwilligers. Die doen weliswaar hun uiterste best maar zijn uiteraard beperkt inzetbaar. Daarnaast constateren we dat bij “ Vervoer Lokaal”( via een taxibedrijf) de spreiding in tijd en de frequentie tot onnodig langere reistijden lijdt. Beide typen vervoer zijn ook aanmerkelijk duurder dan het openbaar vervoer of het elders algemeen gebruikelijke” Vervoer op Maat”, dat eveneens is gebaseerd op de openbaar vervoertarieven.

Vraagafhankelijk vervoer is een verplichte activiteit van de WMO. De afgelopen raadsperiode hebben we dit niet beter kunnen organiseren, mede door het laten afweten van de andere gemeenten in de Hoeksche Waard. BINT wil hier toch proberen tot een efficiëntere uitvoering te komen waarbij op regionaal niveau” Vraagafhankelijk Vervoer” en” Vervoer Lokaal” door één instantie kan worden uitgevoerd.

Openbare orde en veiligheid

BINT heeft sinds haar oprichting stevig ingezet op het verwijderen en onmogelijk maken van coffeeshops binnen de gemeentegrenzen (nulbeleid). Dit is nu staand gemeentelijk beleid. Oud-Beijerland is een relatief veilige gemeente, maar waakzaamheid blijft geboden. Wij blijven initiatieven en betrokkenheid ondersteunen van de inwoners die zorg en verantwoordelijkheid voor hun wijk nemen in de vorm van bijvoorbeeld buurtpreventie en buurtwachten.

Wonen

Wonen in Oud-Beijerland kan aantrekkelijker gemaakt worden door de mogelijkheden voor Particulier Opdrachtgeverschap te scheppen. Dat wil zeggen, dat gegadigden een kavel grond kopen waarop zij naar eigen ontwerp een huis laten bouwen. Zij maken hierbij gebruik van architecten en bouwers, die in staat zijn kleinschalig te ontwikkelen. Ook bestaan er mogelijkheden voor mensen met een bescheiden inkomen hieraan mee te doen. Dit laatste is mogelijk m.b.v. startersleningen. Die startersleningen zijn inmiddels in ons dorp al mogelijk: de raad heeft hierover in december 2013 een besluit genomen.

Sport

BINT vindt sport een belangrijk onderwerp voor onze samenleving. Sport verbroedert en verbindt. Dit vindt BINT van groot belang voor de sociale cohesie in onze Oud-Beijerlandse samenleving. Tevens is het met name voor onze kinderen belangrijk dat zij op een gezonde wijze opgroeien tot (jong) volwassenen. Overgewicht is een zorgelijke ontwikkeling. BINT wil zich met zijn sportbeleid inzetten dit zoveel mogelijke tegen te gaan.

In het huidige college heeft de BINT-wethouder een start gemaakt met dit beleid door combinatiefunctionarissen aan te stellen die de verbinding leggen tussen scholen enerzijds en sportverenigingen anderzijds. Hiermee wordt toename van sportactiviteiten op scholen bevorderd en wordt tevens de verbinding gemaakt met het (sport)verenigingsleven.

BINT moedigt ook de komst aan van een zogenaamde ‘buurtsportcoach’. De buurtsportcoach gaat zich actief bezighouden met sportactiviteiten in de wijk waar tevens senioren de kans krijgen om op een laagdrempelig niveau te sporten.
BINT vindt het belangrijk dat kinderen uit een kwetsbare omgeving kunnen sporten. Zij kunnen gebruik maken van financiële middelen van de regionale sociale dienst via Sportfondsen. BINT zal zich inzetten om deze mogelijkheid bij deze doelgroep onder de aandacht te blijven brengen.

Om dit alles te bereiken is BINT ook bereid te investeren in sportaccommodaties.
(Hard)lopen is een populaire, groeiende sport. BINT moedigt de uitbreiding aan van de atletiekbaan van Atletiekvereniging Spirit, van vier naar zes banen, zodat daar regionale en landelijke wedstrijden gehouden kunnen worden.
BINT is voorts van mening dat ook op Hoeksche Waards niveau op betere samenwerking moet worden aangestuurd om sportactiviteiten die de dorpsgrens overschrijden te bundelen. Hiervoor zal BINT initiatieven ontwikkelen in de regio.

Kortom:
Sport - leidt tot betere schoolprestaties en minder overgewicht

- zorgt voor vitalisering, participatie en veilige buurten - moet voor iedereen bereikbaar zijn
- moet onderdeel zijn van integrale buurtactieplannen

Onderwijs

Het openbaar basis- en voortgezet onderwijs is verzelfstandigd. De gemeente is nog wel verantwoordelijk voor de huisvesting. De meeste schoolgebouwen in Oud-Beijerland zijn ouder dan dertig jaar en niet ontworpen voor het hedendaagse onderwijs met moderne middelen. Het Passend Onderwijs zal nog meer druk leggen op de huisvesting. BINT streeft naar herstructurering van de oudere schoolgebouwen daar waar zich kansen aandienen.Samenwerking tussen schoolbesturen voor basisonderwijs, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en kinderopvang kan leiden tot het inrichten van educatieve centra, die plaats bieden aan kinderen van 0-12 jaar oud. Ruimtes in de educatieve centra moeten meervoudig benut kunnen worden voor wijkactiviteiten. Schoolpleinen ingericht als speelplaats en trapveldjes bij deze scholen zijn ook na schooltijd open.

BINT vindt het belangrijk om voor het Actief College nieuwbouw te realiseren. De huidige huisvesting aan de Koninginneweg voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. BINT vindt het belangrijk dat ook de kinderen die voortgezet onderwijs op deze school volgen in een gezonde toekomstbestendige voorziening hun opleiding kunnen volgen.

Werken in Oud-Beijerland en de Hoeksche Waard

BINT is voorstander van het aantrekkelijk houden van het winkelcentrum. BINT ondersteunt de aanpak d.m.v. het centrummanagement.
Ook wil BINT de ondernemers op de diverse bedrijventerreinen de mogelijkheid bieden in de Hoeksche Waard te blijven zodat werkgelegenheid op korte afstand niet verloren gaat.

Het regionale bedrijventerrein in de gemeente Binnenmaas is volgens ons een doodgeboren kind dat verwekt is met het afsprakenkader met de provincie in 2004. BINT was destijds trouwens al tegen dat afsprakenkader. Het is zuur, maar we kunnen beter ons verlies nemen en dat regionale bedrijventerrein vergeten.

Milieu en energie

Dit zijn begrippen die met elkaar samenhangen. BINT is voorstander van energiebesparende maatregelen en het terugdringen van afvalstoffen, met andere woorden: BINT is voor het zoveel mogelijk toepassen van hergebruik.

Een van de methoden van hergebruik is gescheiden inzameling van afval. Het scheiden van afval in de Hoeksche Waard kan beter. Ook de gemeente kan hier een rol in spelen bijvoorbeeld door:
- het stimuleren van inzameling van oud papier door verenigingen. Op dit moment wordt er een soort uitsterfbeleid gevoerd door het niet aanpassen van de subsidie hiervoor; dit vindt BINT een ongewenste ontwikkeling;

- het stimuleren van afvalscheiding door onze bewoners; (aangetoond is, dat dit tot een kostenbesparing leidt!);
- het verbinden van een herstel-/kringloopbedrijf aan de milieustraat waar nog bruikbare spullen die (eventueel na reparatie) kunnen worden verkocht, al of niet in samenwerking met scholen en in overeenstemming met projecten voor werkeloze mensen en met behulp van vrijwilligers;
- herintroductie van het jaarlijks evenement Klein Waterlooplein. Ondanks groot succes is dit evenement afgeschaft. BINT zal initiatieven voor een herstart ondersteunen.

Ook wil BINT het gebruik van duurzame energie en maatregelen voor energiebesparing zoveel mogelijk bevorderen door o.a.
- energieneutraal bouwen;
- energiebesparing in gemeentelijke gebouwen

- het overhalen van bewoners tot het plaatsen van zonnepanelen; de gemeente moet hiervoor geen subsidiekraan opendraaien, maar moet wel soepel omgaan met de hiervoor eventueel benodigde vergunningen.

Jongeren

BINT vind het belangrijk dat jongeren tussen de 12 en 17 jaar een ‘thuishonk’ hebben. In het kader daarvan heeft de BINT-wethouder samen met de overige college-leden jongerencentrum ‘Bij Frits’ gerealiseerd. BINT streeft ernaar samen met de jongerenwerkers nog meer jonge mensen, waaronder ook de groep jongeren van 16-18 jaar, naar het jongerencentrum te krijgen.

Ruimtelijke Ordening

Jarenlang is door de gemeenten in de HW heel veel geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van ruimtelijke studies naar plannen in de Hoeksche Waard (structuurvisies, studies bedrijven terreinen, verkeersplannen, windmolenstudies enz). Ook binnen de gemeente Oud-Beijerland is heel veel geld besteed aan visievorming en bestemmingsplannen (visie dorpsontwikkeling, visie Stougjesdijk, waterfront, etc.), veelal door dure externe onderzoeksbureau’s. Van al die plannen is tot nu heel weinig gerealiseerd De houdbaarheid van al die plannen blijkt bovendien zeer beperkt te zijn. De neiging is groot om steeds maar weer toe te geven aan nieuw onderzoek en nieuwe plannen maar BINT is van opvatting dat in de toekomst terughoudend moet worden omgegaan met nieuw extern onderzoek, dat dit ook eenvoudiger kan en moet en dat er meer mag worden vertrouwd op eigen oordeelsvorming.

Dit kan worden bijvoorbeeld worden toegepast op het door de gemeenteraad in 2013 vastgestelde structuurvisie 2014/2025. Die structuurvisie bevat tal van goede en minder goede ideeën en er is een uitvoeringsprogramma vastgesteld met ruim zestig uitvoeringspunten. Daar is ook geld voor uitgetrokken. Veel daarvan is afhankelijk gesteld van de ontwikkeling door marktpartijen en nader onderzoek. In het verlengde van bovenstaande is BINT van mening dat bij elk project nog eens kritisch wordt nagegaan of dit onderzoek echt nodig is of dat de eigen dienst dit niet kan uitvoeren.

Wat voor BINT niet nader hoeft te worden onderzocht zijn de mogelijkheden van ontwikkeling van een laad of loswal aan de Oude Maas op de Staart. Dit is voor ons een voorbeeld van een onderzoek waarvan bij voorbaat al vaststaat dat een dergelijke voorziening redelijkerwijs niet haalbaar is (baggerdepot, natuurontwikkeling die is ingezet en vestiging Scouting). Wij onderschrijven wel de noodzaak van laad- en loswalmogelijkheden aan het water. Het instandhouden van een beperkte mogelijkheid voor laden en lossen (tbv calamiteiten) op de bestaande locatie op de kop van de haven is daarom gewenst. Voor grotere laad- en losactiviteiten is het zaak te zorgen dat voldoende laad- en losvoorzieningen in de Hoeksche Waard in stand worden gehouden (suikerhaven Puttershoek, haven ’s-Gravendeel e.a.)

Laningpark

BINT wil een Laningpark dat beter tot zijn recht komt, waar jongeren nog steeds een plek vinden, maar vandalisme niet meer de boventoon voert en waar een podium is te vinden voor activiteiten. Kortom, een plek waar mensen graag komen. Hiervoor willen we het park een meer open structuur geven zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en het groen. We denken aan:

- een vast open podium voor culturele activiteiten
- meer kinderspeeltoestellen en mogelijkheden voor ontspanning- en sportactiviteiten geschikt voor de buitenruimte
- goede verlichting.

Share our website