OUDE TOL


Oude Tol

15 juni 2015 – Wij zijn overvallen door de mededeling, dat met onmiddellijke ingang vanaf 15 juni een zwemverbod geldt bij de Oude Tol.

BINT vindt deze maatregel van de provincie ten enenmale zwaar overtrokken. De argumenten die worden aangevoerd zijn dezelfde als die in 2013-2014 door het college van b&w van Oud-Beijerland werden aangevoerd, te weten stroomsnelheid, diepte, riooloverstort en afstand tot de vaargeul.

BINT heeft die argumenten deels weerlegd en deels ontkracht. Dat bleek ook wel uit een BINT-motie, die door alle partijen in de Raad werd aangenomen.

Met nog meer verbazing heeft BINT dan ook gelezen, dat ons gemeentebestuur nog aanvullende maatregelen heeft genomen dan wel zal nemen.
BINT heeft het College over deze kwestie een aantal vragen gesteld; een van de vragen komt erop neer, dat BINT van mening is dat de raadsmotie door het college wordt genegeerd.

BINT zal dan ook alles in het werk stellen dit belachelijke provinciale verbod van tafel te krijgen.

Let wel: Zwemmen blijft, zeker in een rivier als het Spui, altijd een riskante bezigheid!
 

College weigert

24 juni 2015 – Het college van burgemeester en wethouders weigert bezwaar aan te tekenen tegen het door de provincie Zuid-Holland opgelegde zwemverbod bij de Oude Tol. Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens een teleurstellende gemeenteraadsvergadering.  Het college beroept zich op conclusies uit eerder gepleegde onderzoeken door een extern bureau, met betrekking tot de zwemveiligheid,  die hetzelfde zouden zijn als de conclusies van de provincie.

Het is al eerder voorgekomen dat de gemeente het zwemmen in het Spui bij de Oude Tol wilde ‘ontmoedigen’ door het strandje ontoegankelijk te maken, de boeienlijn te verwijderen en riet aan te planten. BINT heeft hiertegen toen met succes in de raad een motie ingediend, die raadsbreed werd gesteund.
Nu het zwemverbod is opgelegd, is wederom de boeienlijn verwijderd en is riet aangeplant. De fractie van BINT hoopt van harte dat deze maatregelen niet leiden tot meer onveilige situaties. Zien mensen die gaan pootje baden nu wel waar het water dieper wordt, nu de markering (lees: ballenlijn) is verdwenen?  De ballenlijn gaf ook houvast in gevallen waar dat nodig kon zijn.Weten bestuurders van waterscooters en boten nu wel hoever ze kunnen komen? Worden die niet verrast door mensen die door het water lopen?

De raad heeft dinsdag ook te kennen gegeven geen geld uit te willen trekken voor het zelf verder ontwikkelen van de Oude Tol. Wel is een ‘werkkapitaal’ beschikbaar gesteld waarmee het college kan zoeken naar marktpartijen voor een kwaliteitsimpuls van het gebied.

De fractie van BINT blijft strijden voor behoud- en uitbreiding van het recreatiegebied De Oude Tol.

De fractie blijft wijzen op het feit dat echt veilig zwemwater niet bestaat. Niet bij de Oude Tol, niet bij de officiële provinciale zwemlocaties en ook niet in welk zwembad dan ook. Dus ook niet in het peuterbadje!

 

BINT-leden blijven unaniem voor opheffing zwemverbod Oude Tol

6 juli 2015 – De fractie van BINT heeft donderdagavond 2 juli tijdens de jaarlijkse algemene vergadering tekst en uitleg gegeven aan de leden van de partij met betrekking tot het zwemverbod op de Oude Tol. Onder meer het intrekken van de motie, waarin de fractie het college opriep bezwaar aan te tekenen tegen het zwemverbod, kwam ter sprake.

De fractie heeft de leden laten weten dat uit de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders en tijdens een daarop volgende schorsing van de gemeenteraadsvergadering duidelijk werd dat uitvoering van de motie niet haalbaar bleek. Omdat de BINT-fractie niet koste wat kost vasthoudt aan een niet-uitvoerbare motie is toen besloten de motie in te trekken. Dat betekent echter nog niet dat de fractie achter het zwemverbod staat.

In de ledenvergadering hebben BINT-leden laten weten bezwaar aan te tekenen – als inwoners van Oud-Beijerland – tegen het besluit van de provincie. De bezwaarschriften worden nu zorgvuldig voorbereid en juridisch getoetst.

In de ledenvergadering was unaniem begrip voor de moeilijke situatie van Henk Kievit en zijn beslissing om het wethouderschap op te geven. De leden wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Bezwaren ingediend tegen zwemverbod Oude Tol

Augustus 2015 – Dertig Oud-Beijerlandse zwemliefhebbers hebben eind juli bij de Provincie Zuid-Holland officieel bezwaar gemaakt tegen het ingestelde zwemverbod – dat van toepassing is tot 1 oktober 2015 – op recreatiegebied De Oude Tol in Oud-Beijerland. Tot hun grote verbazing hebben zij onlangs het bericht gekregen dat de bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland het provinciebestuur adviseert hun bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren omdat het zwemverbod als een algemeen verbindend voorschift zou moeten worden opgevat, waartegen geen bezwaarmogelijkheid bestaat. De exacte motivatie van de bezwarencommissie op dit punt is echter nog niet bekend gemaakt.

De zwemmers zijn verbijsterd, temeer omdat in het besluit tot het instellen van het zwemverbod de provincie expliciet de mogelijkheden van het indienen van bezwaren heeft vermeld. „We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat een bezwaarmogelijkheid die al jaren in alle zwemverbodprotocollen, op websites enzovoorts wordt geboden, nu opeens onjuist blijkt te zijn,” aldus de bezwaarmakers.

In hun bezwaarschrift maken de indieners voornamelijk bezwaar tegen het feit dat bij het instellen van zwemverbod onterecht geen rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden van De Oude Tol. Dat moet wel volgens de ‘Handreiking Fysieke Veiligheid Zwemmers in Oppervlaktewater van Rijkswaterstaat uit oktober 2010’: „De handreiking moet worden beschouwd als een hulpmiddel bij het vaststellen van de veiligheidssituatie op een zwemwaterlocatie en niet als keurslijf. In de praktijk maken locatiespecifieke omstandigheden ieder zwemwater anders. Daarom zal de handreiking met verstand moeten worden toegepast door deskundige beoordelaars. Een beoordelaar kan op basis van alleen beoordelingscriteria tot de conclusies dat een locatie onveilig is. Terwijl een beoordelaar op grond van locatiekennis en expertise in combinatie met het wegen van de beoordelingscriteria tot de conclusie kan komen dat een zwemwaterlocatie veilig is,” aldus de Handreiking.

De bezwaarmakers vinden dat rekening houdend met deze specifieke omstandigheden het zeker verantwoord is op eigen risico te zwemmen. Door het zwemverbod wordt de suggestie gewekt dat het elders aan het Spui – waar het zwemverbod niet geldt en waar zwemmers nu naar zijn uitgeweken (bijv. het suikerhaventje in Spuioever) - veiliger is, hetgeen zeker niet het geval is.

„De hele gang van zaken kan diplomatiek uitgedrukt op zijn minst als hoogst ongelukkig worden betiteld,” aldus de Oud-Beijerlanders, die het niet meer dan redelijk vinden dat toch nog een oordeel wordt geveld over de inhoudelijke bezwaren.

Het zwemverbod is opgelegd voor het zwemseizoen 2015 en loopt derhalve tot 1 oktober 2015.

Lees hier het volledige besluit van de Omgevingsdienst Midden-Holland (namens de provincie Zuid-Holland) tot het opleggen van het zwemverbod.
 

Share our website