Herijking coalitieprogramma 2014 - 2018

Herijking coalitieprogramma 2014 - 2018
 
 
Op 1 april 2014 is hebben de partijen BINT, SGP/CU en CDA hun coalitieprogramma voor deze collegeperiode gepresenteerd. Kort nadien is dit op verzoek van de gemeenteraad uitgewerkt in een collegeprogramma met de welluidende titel “Kijken naar kansen, kiezen met kennis”. Al in de inleiding van het collegeprogramma wordt aangegeven dat vanwege de lastige en soms onbekende financiële situatie het programma vooral in (financiële) grijstinten is geschreven. Door deze financiële omstandigheden zijn een aantal ambities geparkeerd.
Na ruim anderhalf jaar zijn de gezamenlijke collegepartijen tot de conclusie gekomen dat het in het belang van Oud-Beijerland is om nadere keuzes te maken nu ook de financiële situatie meer is uitgekristalliseerd. Kiezen met kennis betekent ook dat kansen ook kunnen worden gepakt en ambities kunnen worden gerealiseerd met een passende lastendruk.
In de periode september – december hebben de gezamenlijke fracties bij elkaar gezeten om het coalitie- en collegeprogramma tegen het licht te houden en duidelijkheid te geven over de zaken die we echt nog willen in deze periode. Het resultaat van deze besprekingen treft u hieraan. Gedurende een collegeperiode een programma aanpassen vraagt een zorgvuldig proces. De partijen hebben nadrukkelijk uitgesproken met elkaar oplossingen te willen vinden voor de lastige financiële vraagstukken en soms ook ingewikkelde dossiers.
Het feit dat na de zomer twee nieuwe wethouders zijn aangetreden, heeft geholpen om sommige vraagstukken ook in een ander of breder perspectief te zien.
 
De coalitiepartijen delen een aantal uitgangspunten, die ten grondslag hebben gelegen aan de gemaakte keuzes:
 
  • Oud-Beijerland profileert zich met ‘dorpse charme, stadse allure’; hier hoort een passend voorzieningenniveau bij. Te vergaande bezuinigingen kunnen dit niveau verder aantasten dan wenselijk. We willen dit voorkomen.
  • Oud-Beijerland is een kern met een grote en sterke ondernemingszin. Het beleid en de maatregelen van de gemeente moeten deze stimuleren en waar nodig versterken.
  • Oud-Beijerland heeft een actieve bevolking met burgers die op elkaar betrokken zijn. De gemeente wil initiatieven van mensen en hun organisaties stimuleren en zo (nieuwe) dingen mogelijk maken.
  • Oud-Beijerland is een gemeente waar fatsoen hoog in het vaandel staat. Dat werkt door in de manier waarop we met elkaar om gaan, maar ook in de openbare ruimte en hoe deze er uit ziet.
  • Oud-Beijerland vaart wel bij een financieel solide beleid.
 
Deze uitgangspunten hebben doorgewerkt in de hier volgende nadere uitwerkingen van het coalitieprogramma.
 
 Voorzieningen
 
OUDE TOL
In Oud-Beijerland buiten kunnen recreëren en zo mogelijk ook kunnen zwemmen is een voorziening die veel burgers belangrijk vinden. Van oudsher is de Oude Tol daarvoor een veel gebruikte locatie. De coalitie wil graag verdere mogelijkheden hiertoe verkennen en is bereid te investeren in voorzieningen en aanpassingen. Om de recreatieve functie van het gebied te behouden wordt particulier initiatief actief ondersteund. In de begroting is geld (€ 50.000,-) opgenomen om bij te dragen in het realiseren hiervan.
Een realistische aanpak bij het bezien van de mogelijkheden om ook weer in open water te kunnen zwemmen is nodig. De gemeente is hierbij afhankelijk van andere partijen, zoals provincie, Rijkswaterstaat, waterschap en omgevingsdienst, ieder met zijn eigen voorschriften en richtlijnen. Het is belangrijk dat de gesprekken met open vizier worden aangegaan.
 
COMBINATIEFUNCTIONARISSEN
In Oud-Beijerland zijn combinatiefunctionarissen actief, die enthousiast bezig zijn om kinderen in aanraking te brengen met sport en cultuur, zoals die door verenigingen en particulieren in ons dorp worden aangeboden. Zowel de scholen als de sport- en cultuurorganisaties zijn tevreden over de inzet. De coalitie hecht er aan dat deze partijen op financieel gebied medeverantwoordelijkheid gaan nemen voor deze functionarissen.
 
 
BIBLIOTHEEKWERK
De bibliotheek in Oud-Beijerland werkt toe naar kleine decentrale vestigingen in onder meer woonzorgcentra en naar de ontwikkeling van het concept ‘ de Bibliotheek op school’. We willen de verdere ontwikkeling van de bibliotheekfunctie laten aansluiten op de toekomstige behoeften. Mede gelet hierop en de wettelijke taken moet de voorziene bezuiniging in 2019 opnieuw tegen het licht worden gehouden.
 
 
LANINGPARK
Centraal in Oud-Beijerland ligt het Laningpark. Het is een prachtig park, waarvoor onvoldoende aanleiding is om dit in zijn geheel te gaan opwaarderen. In afwijking van het coalitieakkoord komt er dus geen totaal aanpak, maar wordt volstaan met het faciliteren van initiatieven, zoals bijvoorbeeld vernieuwing van de skatebaan en het kosten-effectief aanpakken van het groen. Belangrijk is hierbij dat bekeken wordt of het aantal zichtlijnen kan worden vergroot, zodat de sociale controle wordt versterkt.
 
GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES
Binnen het beleid voor het gemeentelijk vastgoed zijn er een aantal zaken, die de aandacht vragen.
  • De Lindehoeve: De opzet van het gebouw is gedateerd. Hierdoor is een verantwoorde exploitatie moeilijk. Radicalere keuzes (sloop, andere functies) zullen bekeken moeten worden, waarbij het jongerencentrum ‘ Bij Frits’ extra aandacht verdient, omdat hier veel zelfwerkzaamheid van de jongeren in zit.
  • Er is onduidelijkheid over de bezettingsgraad van de gemeentelijke accommodaties. Voor een solide beleid is het nodig de informatie hierover te actualiseren. Deze informatie kan dienen als basis voor een samenhangende visie op gemeentelijke accommodaties, waarbij bezettingsgraad/kostendekkendheid en efficiënte benutting belangrijke criteria zijn. Op deze visie dienen verdere keuzes in het MIOH te worden gebaseerd. In 2016 wordt deze visie ontwikkeld.
  • Het verdient onderzoek of het beheer van de buitensportaccommodaties en daarmee de kostendekkendheid kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door overdracht aan sportverenigingen of andere particuliere organisaties.
  • De ervaringen in het recente verleden hebben duidelijk gemaakt dat een commerciële dekking van de kosten van het Oude Raadhuis niet reëel is. Als de gemeente voor het Oude Raadhuis dan toch kosten maakt, hechten wij er aan dat het gebouw een functie krijgt waarmee het toegankelijk is voor veel burgers.
 
 
Economische ontwikkeling
 
PARKEREN CENTRUM
 
Het centrum van Oud-Beijerland vervult een belangrijke rol in de regio als winkelhart, evenementenlocatie en concentratie van horeca-gelegenheden. Het versterken van het centrum is van groot economisch belang. Jaren geleden is het betaald parkeren ingevoerd om het parkeren te reguleren en de parkeeroverlast tegen te gaan. De opbrengsten van het betaald parkeren hebben de gemeente jarenlang wat extra armslag gegeven. De noodzaak om het parkeren te reguleren is veel minder nu de parkeerdruk is afgenomen. Naar verwachting kan door het verbeteren van de routering en  door het maken van afspraken met het centrummanagement over het parkeren van medewerkers, het parkeervraagstuk ook worden geregeld.
 
ONDERWIJS
 
Voor het bedrijfsleven in Oud-Beijerland is een goed functionerend onderwijs en met name beroepsonderwijs van groot belang. We streven er naar dat nog in deze collegeperiode begonnen kan worden met de bouw van een nieuw gebouw voor het Aktief college. Het zou mooi zijn als van deze kans gebruik wordt gemaakt om tot een breder aanbod van beroepsonderwijs te komen, bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan een MBO-opleiding of bedrijfsschool.
 
De kern Oud-Beijerland is ingedeeld in vier voedingsgebieden, die worden gebruikt om de behoefte aan onderwijshuisvesting te berekenen. Er wordt hierbij per gebied geteld en gerekend, eigenlijk zonder naar het totaal van de behoefte ontwikkeling in heel het dorp te kijken. Hierdoor hindert het principe van deze voedingsgebieden een open discussie over de gevolgen van de afname van het aantal leerlingen in het basisonderwijs, die de komende jaren steeds duidelijker zullen worden. De coalitie wil deze voedingsgebieden daarom vanaf 2018 afschaffen.
Aan de scholen in het centrum (De Zevensprong en De Kriekenhof) wordt eenmalig nog bijgedragen in de kosten van onderhoud en renovatie, zodat deze gebouwen nog circa 20 jaar mee kunnen. De schoolbesturen hebben dan voldoende tijd om in te spelen op de afname van het aantal leerlingen.
 
Al geruime tijd is er geld beschikbaar gesteld voor een nieuw kenniscentrum voor het speciaal onderwijs. Ook hier is het streven om nog in deze collegeperiode te beginnen met de bouw er van.
 
CENTRUM
 
Het centrum van Oud-Beijerland is een prachtige omgeving waar mensen van binnen en buiten ons dorp graag naar toekomen om te winkelen, te verblijven en dingen te beleven. Het ruime winkelbestand, de vele horeca-voorzieningen en de mooie buitenruimte vormen de krachtige pijlers waarop het centrum functioneert. Het is belangrijk dat hier voortdurend aandacht voor is en waar mogelijk verbeteringen worden doorgevoerd. Op initiatief van het Pact van de Waard heeft SOHW de Retaildeal met het Ministerie van Economische Zaken ondertekend. Dit geeft kansen voor het ontwikkelen van een visie op de revitalisering van het Centrum. Deze willen wij benutten.
 
Een belangrijke bijdrage hieraan wordt geleverd door het Centrummanagement. Deze organisatie wordt betaald vanuit de opbrengsten van de reclamebelasting en een bijdrage van de gemeente. We willen deze bijdragen zo houden, maar wel jaarlijks met de organisatie in gesprek over de besteding van deze middelen, om er met elkaar voor te zorgen dat de belangrijke zaken ook prioriteit krijgen en worden gerealiseerd. We denken hierbij o.a. aan een volledig wifi-dekking en promotieactiviteiten.
 
Voor Oud-Beijerland is het van belang dat het dorp naar buiten toe krachtig wordt gepresenteerd. Dit gebeurt door het centrummanagement, maar ook door het VVV. Wij willen met het VVV in gesprek over een andere invulling van hun werkzaamheden, zodat de geïnteresseerde bezoekers nog beter worden bediend. Volledig zelfstandige aanwezigheid in het dorp van het VVV is hierbij niet strikt noodzakelijk.
 
Een belangrijk project voor het centrum is de aanpak van de achterkanten van de dijk. Het centrummanagement heeft dit opgepakt. Wij hechten aan een voortvarende uitvoering met resultaten in de 1e helft van 2016.
 
 
Actieve burgers, dienende gemeente
 
INITIATIEVENFONDS
 
In Oud-Beijerland wonen veel actieve en betrokken burgers. We willen initiatieven van burgers en hun organisaties stimuleren. Hiertoe wordt een initiatievenfonds vormgegeven, waarop in het voorjaar van 2016 al een beroep kan worden gedaan.
 
HONDENBELEID
 
Hondenbeleid gaat niet alleen over de aanpak van de overlast door de uitwerpselen van honden, maar ook over voorzieningen voor honden en hun eigenaren.
In Oud-Beijerland wordt hondenbelasting geheven. Hier staat voor de hondeneigenaren nauwelijks iets tegenover. De remmende werking die uitgaat van deze belasting voor het houden van honden, wordt beperkt geacht. Wel wordt het betalen van belasting als argument opgevoerd om niet zelf de uitwerpselen van de eigen hond te hoeven opruimen. Dit moet anders: De verantwoordelijkheid voor het opruimen van de hondenpoep wordt duidelijk neergelegd bij de eigenaren, maar de gemeente kan meer doen om het de eigenaren makkelijker te maken overlast te voorkomen.
Binnen het op te stellen hondenbeleid neemt het faciliteren van de hondeneigenaren een belangrijke plaats in. Initiatieven van burgers om voorzieningen voor honden te realiseren worden op dezelfde manier behandeld als andere opbouwende initiatieven.
 
 
 
NIEUWJAARSFEEST
 
Met ingang van nieuwjaar 2017 is in de meerjarenbegroting de gemeentelijke bijdrage aan het nieuwjaarsfeest geschrapt. In de visie van de coalitie heeft de organisatie van het nieuwjaarsfeest er toe bijgedragen dat de overlast en vernielingen op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag aanzienlijk zijn afgenomen. De partijen ondersteunen de visie dat het nieuwjaarsfeest door betrokken ondernemers moet worden gedragen, maar hechten er aan dat het feest ook in de komende jaren blijft bestaan. De motie van 22 juni 2015 geeft hier uitdrukking aan.
 
 
GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
 
Deze tijd vraagt om een gemeentelijke organisatie – waaronder de griffie -, die slim en flexibel opereert en niet groter is dan strikt noodzakelijk. De coalitie vindt het van belang dat de gemeentelijke organisatie adequaat is ingericht en de kwaliteit is geborgd. Medewerkers verder opleiden en investeringen in procesoptimalisatie horen hierbij. In 2017 zal moeten worden onderzocht en beoordeeld in hoeverre de voorziene besparing op de organisatie in 2019 mogelijk en wenselijk is.
 
 
 
Remco Veelenturf                                                                          
Fractie BINT


Alma Vervelde-Tuk                                                                                                    
Fractie SGP-CU


Ad Valkenburg                                                                                                                                      
Fractie CDA
 
 
 
 
 
Oud-Beijerland,
 
11 januari 2016
 
Share our website